+91 91461 71112

PTA Executive Committee

Sr. No. Name Class
1 Mr. Rajkumar Pawar Nursery
2 Mrs. Sajan Kolpe Jr. Kg.
3 Mr. Suhas Bhagwat Sr. Kg.
4 Mr. Shivaji Sonawane 1st
5 Mr. Anil Kanchan 2nd
6 Mr. Tushar Shelake 3rd
7 Mr. Buddhasen Jain 4th
8 Mr. Ashwin Landage 5th
9 Dr. Bharat Khaladkar 6th
10 Mrs. Nilam Shitole 7th
11 Mr. Dnyandev Gadadhe 8th